اطلاع رسانی-فوری

قابل توجه کلیه مراکز درمانی خصوصی

با عنایت به نامه شماره 1335/ 400 د مورخ 1401/01/24 معاونت محترم درمان وزارت متبوع در خصوص الزام تبادل اطلاعات مراکزی که فاقد تبادل نسخه الکترونیک با درگاه یکپارچه دیتاس می باشند ، مقتضی است دستور فرمائید ضمن ثبت نام در فرم ثبت نام مراکز خصوصی ( ثبت کلیه فیلدها الزامی می باشد ) ، پیگیری های لازم جهت اتصال به درگاه یکپارچه دیتاس را بعمل آورند.

جهت اطلاعات بیشتر سوالات خود را به itdarman@abzums.ac.ir ارسال نمایید.


فرم جمع آوری اطلاعات مراکز
  تاریخ ثبت فرم:  1401/11/07
  نوع  مرکز / موسسه :*  
  نام مرکز:  
  نام سامانه مدیریت اطلاعات بیماران:*( سامانه ای که اطلاعات بیماران در آن ثبت می شود )  
  شناسه ملی سازمان:* ( شناسه دریافت شده از دارایی)  
  تلفن مرکز:*  
  نام رئیس:*  
  نام خانوادگی رئیس:*  
  نام لاتین رئیس:*  
  نام خانوادگی لاتین رئیس:*  
  کدملی رئیس:*  
  پست الکترونیک رئیس:*  
  تلفن همراه رئیس :*  
  نام و نام خانوادگی رابط مرکز( نماینده تام الاختیار ):*  
  شماره موبایل رابط مرکز ( نماینده تام الاختیار ):*  
  ثبت

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0