گزارش وقایع ناخواسته
  تاریخ ارسال :  1401/11/07
  نام بیمارستان/ جراحی محدود :  
  نام گزارش دهنده :  
  موضوع :  
  آپلود فایل :  
  ثبت گزارش

فرم خام گزارش وقایع ناخواسته

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0