استقرار ارسال اسناد الکترونیک

ارسال اسناد الکترونیک اسناد بستری و بستری موقت در مراکز دولتی

- پرسش و پاسخ ارسال اسناد الکترونیک  

-استقرار سیستم اسناد الکترونیک اسناد بستری و بستری موقت در مراکز بیمارستانهای خصوصی و تامین اجتماعی

- راه اندازی سیستم پرونده الکترونیک سلامت ( سپاس ) - فایل مربوط به جلسه مورخ 99/3/24

- الزام داشتن شناسه سیام  - بررسی از طریق سامانه سیام ( سامانه سیام ) . در صورت نبود اسم مرکز در سامانه فایل اکسل تکمیل و به ایمیل darman.abzums.ac.ir ارسال شود .

بیمارستان های خصوصی دارای شناسه سیام :

نام نوع سازمان ناظر استان شهرستان بخش شهر/دهستان آبادی شناسه سیام
مریم بیمارستان البرز البرز کرج مرکزی کرج   36b6cc6a-5ce8-40c2-9d3e-49c9d2141f96
نور بیمارستان البرز البرز کرج مرکزی کرج   9ea26404-8d4e-4318-b45a-8b30205ad94a
کسری بیمارستان البرز البرز کرج مرکزی کرج   2639753d-fde3-4549-8406-d125d6b50f99
البرز بیمارستان البرز البرز کرج مرکزی کرج   6a78ebfd-0fff-412e-b549-e0d138ce5ed1
امام خمینی (ره) بیمارستان البرز البرز کرج مرکزی کرج   d5b1469a-0fab-4b2f-8bb7-b2c619c3b147
تخت جمشید بیمارستان البرز البرز کرج مرکزی کرج   cc681a03-ce87-4bfb-bf5f-774b156d5f91
قائم بیمارستان البرز البرز کرج مرکزی کرج   a8e6115f-38b4-444d-9ca7-be579d10802e
 تامین اجتماعی هشتگرد داروخانه وابسته به نهادها، سازمان ها، ارگان ها و سایر البرز البرز ساوجبلاغ       98e80bb5-bfef-4dca-b13a-68173304b841

مراکز جراحی محدود دارای شناسه سیام:

فهرست مراکز

نام نوع سازمان ناظر استان شهرستان بخش شهر/دهستان آبادی شناسه سیام
پارس مرکز جراحی محدود و سرپایی البرز البرز کرج مرکزی کرج   9d58cd78-6e2f-475f-9eb0-15212ca35399
پاستور مرکز جراحی محدود و سرپایی البرز البرز کرج مرکزی کرج   e35d4e1f-9abd-4f4f-8e3a-ea2bb2606d4b
دی مرکز جراحی محدود و سرپایی البرز البرز کرج مرکزی کرج   281bd1ed-fbb9-4533-97bf-f3646a574552
شهید حاجی زاده مرکز جراحی محدود و سرپایی البرز البرز کرج مرکزی کرج   36b1c26d-b96c-404b-851a-84aa432f7807
فارابی مرکز جراحی محدود و سرپایی البرز البرز کرج مرکزی کرج   b68c4791-6d17-4132-a2a1-62ee35132cb7
مهر مرکز جراحی محدود و سرپایی البرز البرز کرج       7ad0e24d-766d-44f9-a5de-ca74f5ff5c96
مهران مرکز جراحی محدود و سرپایی البرز البرز کرج مرکزی کرج   7066aac8-12e6-49aa-a7e8-de72685d5ef4
مهرگان مرکز جراحی محدود و سرپایی البرز البرز کرج مرکزی کرج   e3c2f328-1bd9-4091-85c1-36955418cd57
نور البرز مرکز جراحی محدود و سرپایی البرز البرز کرج       e2fc7403-706b-4b22-aadf-63fa5960cbe3
نور نگاه مرکز جراحی محدود و سرپایی البرز البرز کرج مرکزی کرج   42c0b91d-6b81-420c-b187-8ab3036c9f6e

 

 


 کمیته پرونده الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی البرز 


گروه دورانV6.0.5.0