مطالب آموزشی
تنظیم پروپوزال  فنی واحد/بخشهای درمانی در بیمارستان واگذار شده طبق فرم های استاندارد
مطالب آموزشی مدیریت هماهنگی و نظارت بر شبکه آزمایشگاهها
مطالب آموزشی مدیریت پرستاری
مطالب آموزشی اداره مامایی
مطالب آموزشی مدیریت نظارت ، اعتبار بخشی و صدور پروانه ها
مطالب آموزشی مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
دیابت در بارداری- اداره مامایی
بیماریهای قلبی در مامایی- اداره مامایی
مراقبت از نوزاد سالم- اداره مامایی
مراقبت آغوشی مادرانه- اداره مامایی
تدوین برنامه عملیاتی- اداره مامایی
مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر- اداره مامایی
خونریزی های زایمان- اداره مامایی
social support,social workers and cancer
فایل آموزشی اخلاق در پزشکی واحد مامائی
بسته آموزشی خود مراقبتی93
مدیریت تشکیل جلسات-آقای مرتضی نظری
برنامه ریزی عملیاتی- آقای دکتر بهروز پور آقا
تفسیر داده های آزمایشگاهی - دکتر مدرسی
حمایتهای تغذیه ای در بیماران تنفسی در آی سی یو- دکتر عبدالرضا نوروزی
PICU NICU MNT- دکتر عبدالرضا نوروزی
PICU NICU Sari- دکتر عبدالرضا نوروزی
تغذیه پرنترال- دکتر عبدالرضا نوروزی
اصول تغذیه انترال- دکتر عبدالرضا نوروزی
1 2
سه‌شنبه 6 فروردين 1398   07:15:05