مدیریت پرستارینام و نام خانوادگی :لیلا سعیدی نجات

مدرک تحصیلی :دیپلم

پست سازمانی :مسئول دفتر مدیریت پرستاری

آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم

تلفن تماس :02632532629

دورنگار: 02632532629

ایمیل اداری: parstari_darman@gmail.com


نام و نام خانوادگی : فریبا رسان نژاد
مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری -کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

پست سازمانی :کارشناس مسئول مدیریت پرستاری

آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم

تلفن تماس :02632532629

دورنگار: 02632532629

ایمیل اداری: parstari_darman@gmail.com


نام و نام خانوادگی : فریبا ارحامی راد
مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

پست سازمانی :کارشناس مدیریت پرستاری

آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم

تلفن تماس :02632532629

دورنگار: 02632532629

ایمیل اداری: parstari_darman@gmail.com
نام و نام خانوادگی : ندا سلطان نژاد
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشدپرستاری
پست سازمانی :کارشناس مدیریت پرستاری
آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم
تلفن تماس :02632532629
دورنگار: 02632532629
ایمیل اداری: parstari_darman@gmail.com
 

نام و نام خانوادگی :
 لیدا سعیدی
مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری - کارشناس ارشد آموزش پزشکی
پست سازمانی :کارشناس مدیریت پرستاری
آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم
تلفن تماس :02632532629
دورنگار: 02632532629
ایمیل اداری: parstari_darman@gmail.com
 
نام و نام خانوادگی : الهام ابراهیم زاده معبود
مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری
پست سازمانی :کارشناس مدیریت پرستاری
آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم
تلفن تماس :02632532629
دورنگار: 02632532629
ایمیل اداری: parstari_darman@gmail.com

يكشنبه 25 آذر 1397   17:06:00

تصویر ها