دوشنبه 4 خرداد 1394

بسمه تعالی

                 

    با عنایت به نیاز مراکز بیمارستانی به فرآورده های خونی ، مخصوصـاً پلاکت و کرایو و همچنین با توجه به محدودیت در تولید این فرآورده ها (به ویژه پلاکت) و نیز طول عمر کوتاه پلاکت (حدود72ساعت) ، نیاز به مدیریت مصرف این فرآورده ها در مراکز بیمارستانی احساس می شود.

لذا در نظر گرفته شد جدولی در سایت دانشگاه علوم پزشکی البرز ، معاونت درمان ، مدیریت آزمایشگاه ها و با عنوان "نظام مراقبت از فرآورده های خونی" ، طراحی شود تا چرخه نقل و انتقال پلاکت و کرایو کاملاً ثبت شود.

هر مرکز بعد از دریافت فرآورده مورد نظر از سازمان انتقال خون ، با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی البرز ، اطلاعات مربوط را ثبت می نماید.

چنانچه مرکز دیگری به فرآورده مورد نظر احتیاج داشته باشد ، به سایت دانشگاه مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به سایر مراکز را بررسی می نماید و در صورتیکه مرکز دیگری فرآورده مازاد داشته باشد ، با هماهنگی قبلی جهت دریافت فرآورده اقدام می نمایند.

به این ترتیب با مدیریت این چرخه مصرف تا حدودی از هدر رفتن این فرآورده های ارزشمند جلوگیری می شود.


                                             

                                             

يكشنبه 25 آذر 1397   15:54:56