دوشنبه 4 خرداد 1394

بسمه تعالی

                 

    با عنایت به نیاز مراکز بیمارستانی به فرآورده های خونی ، مخصوصـاً پلاکت و کرایو و همچنین با توجه به محدودیت در تولید این فرآورده ها (به ویژه پلاکت) و نیز طول عمر کوتاه پلاکت (حدود72ساعت) ، نیاز به مدیریت مصرف این فرآورده ها در مراکز بیمارستانی احساس می شود.

لذا در نظر گرفته شد جدولی در سایت دانشگاه علوم پزشکی البرز ، معاونت درمان ، مدیریت آزمایشگاه ها و با عنوان "نظام مراقبت از فرآورده های خونی" ، طراحی شود تا چرخه نقل و انتقال پلاکت و کرایو کاملاً ثبت شود.

هر مرکز بعد از دریافت فرآورده مورد نظر از سازمان انتقال خون ، با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی البرز ، اطلاعات مربوط را ثبت می نماید.

چنانچه مرکز دیگری به فرآورده مورد نظر احتیاج داشته باشد ، به سایت دانشگاه مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به سایر مراکز را بررسی می نماید و در صورتیکه مرکز دیگری فرآورده مازاد داشته باشد ، با هماهنگی قبلی جهت دریافت فرآورده اقدام می نمایند.

به این ترتیب با مدیریت این چرخه مصرف تا حدودی از هدر رفتن این فرآورده های ارزشمند جلوگیری می شود.


                                             

                                             

سه‌شنبه 6 فروردين 1398   06:25:55