>>اداره اقتصاد

شرح وظایف اداره :

 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه
 • آموزش پرسنل واحدهای تحت پوشش و پیگیری اجرای صحیح وظایف محوله به پرسنل تحت نظر
 • انتقال دانش و فن آوری مدیریت و اقتصاد درمان به واحدهای ستادی و تابعه
 • بستر سازی استفاده از نرم افزارهای معین در واحد اقتصاد درمان  
 • پیش بینی نیازهای آموزشی در واحد اقتصاد درمان و ارائه آموزش های لازم
 • پیگیری مشکلات بیمه ای واحدهای تابعه و سازمانهای بیمه گر
 • پیگیری در خصوص وصول مطالبات واحدهای تابعه
 • بررسی کسورات بیمه ای
 • استخراج خدمات فاقد تعرفه
 • پیگیری جهت اختصاص اعتبارات مورد نیاز معاونت درمان و پیشنهاد و همکاری برای توزیع اعتبارات بویژه ردیفها ازجمله مصدومین ترافیکی، نیازمندان، دیابت و ...
 • جمع آوری ، محاسبه و تحلیل کارشناسی اطلاعات هزینه و در آمد واحدهای تابعه
 • بازدید از بیمارستانهای تابعه دانشگاه جهت بررسی هزینه و درآمد
 • ارائه راهکار ، جهت کاهش هزینه ها و افزایش در آمد مراکز درمانی
 • نظارت برثبت صحیح وکامل اطلاعات در پرتال و سایت های وزارتخانه

سه‌شنبه 4 تير 1398   13:07:45