دانشگاه علوم پزشکی البرز  >  معاونت درمان  >  مدیریت امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی  >  اداره اقتصاد

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا گنجه قزوینی
مدرک تحصیلی :دکتری پزشک عمومی
سمت: سرپرست اداره اقتصاد درمان
آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم
تلفن تماس :02632547076 داخلی  149 - 02632546236
دورنگار: 32556655
ایمیل اداری: mrd_teja@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی : زهره قاضی وکیلی
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مامایی
پست سازمانی :کارشناس ارشد مامایی
آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-پلاک 5-معاونت درمان طبقه سوم
تلفن تماس :02632546205 - داخلی 115
دورنگار: 32556655
ایمیل اداری: zghazivakili@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :
میترا رستمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری
سمت : کارشناس اقتصاد درمان
آدرس:کرج - بلوار طالقانی شمالی- روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار-بوستان پنجم پلاک 20 -معاونت درمان طبقه چهارم
تلفن: 32559601

دورنگار: 3256655

 

سه‌شنبه 4 تير 1398   13:12:48