سه‌شنبه 15 ارديبهشت 1394  
ارتباط مستقیم با معاون درمان

   جـهت ارائه هـرگونه نظر، پیشنهاد و راهکار مناسب در حوزه معـاونـت درمـان دانشگاه می تـوانید بطور مستقیم از طریق فـرم های الکترونیک ذیـل با معـاون درمان دانشگاه،جناب آقای دکتر امیر عباس واعظی ارتباط برقرار فرمائید.
بی شک ارائه نظرات سازنده شما می تواند در جهت بهبود شرایط کمک شایانی را دربر داشته باشد.

                                  

سه‌شنبه 6 فروردين 1398   07:12:39