اخبار حوزه ریاست
ارتقاء و توسعه پژوهش همراه با فناوری و ارتباط موثر با صنایع یکی از الویت های پژوهشی دانشگاه است.
به گزارش وب دا - در نشست مشترک دکتر ملک زاده،معاون تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز و دکتر غروی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  با اعضای هیئت علمی که در سالن ابن سینا ستاد دانشکاه برگزار گردید؛ در ابتدا دکتر حمید درفشی با بیان مقدمه ای از تاریخچه ی شکل گیری استان البرز و دانشگاه علوم پزشکی در این استان گفت: ارتقاء و توسعه پژوهش همراه با فناوری و ارتباط موثر با صنایع یکی از الویت های پژوهشی دانشگاه است.
وی با اشاره به عمر کوتاه دانشگاه علوم پزشکی البرز تصریح کرد: این دانشگاه با سه مجله فارسی و انگلیسی و سه مرکز تحقیقاتی ، در سال 92 تعداد 163 مقاله چاپ شده دارد که تعداد 18 مقاله در کنگره های خارجی و 93 مقاله در کنگره های داخلی ارائه شده است.
دکتر درفشی شرایط استان البرز را از نظر موقعیت جغرافیایی ، جمعیت و صنعت  ویژه دانست و افزود: این استان با وجود 690 واحد تولیدی مواد غذایی -آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و 20 کارخانه دارو سازی می تواند یکی از قطب های پژوهشی و صنعتی در کشور باشد و دانشگاه به عنوان یکی از پل های مهم ارتباطی با بخش صنعت ، به دستاورد های  پژوهشی مهمی دست یابد.

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398   14:45:31

تصویر ها