اخبار

برنامه آموزشی یک روزه آشنایی بااستانداردهای اعتباربخشی محورپیشگیری وبهداشت(بهداشت محیط) درتاریخ97/6/17 باهدف آشنایی هرچه بیشترکارشناسان بهداشت محیط واعتباربخشی وبهبودکیفیت بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه بامبحث استانداردهای اعتباربخشی درحیطه بهداشت محیط توسط اداره اعتباربخشی معاونت درمان باهمکاری معاونت بهداشتی دانشگاه درمحل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزارگردید.دراین برنامه آموزشی  خانمهاخطیبی ودستجردی (کارشناسان اداره اعتباربخشی)به بیان اهداف برگزاری کلاس ورونداجرای بازدیدهای ادواری وجامع اعتباربخشی پرداختند .جناب آقای مهندس نجفی( کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه )مطالبی درخصوص استانداردهای اعتباربخشی درمحورهای بهداشت محیط،مدیریت پسماند،استریلیزاسیون مرکزی ،رختشویخانه وتوضیح وتبیین دستورالعملهای این محورها ارائه نمودند.درکناربیان مباحث فوق،کارشناسان شرکت کننده مشکلات ومسائل خودرادراجرای دستورالعملهای مربوطه مطرح کردند.

نسخه قابل چاپ
چهارشنبه 2 آبان 1397   00:12:42