اخبار

شورای هماهنگی پرستاری استان البرز در روز شنبه مورخ 05/08/97 در دفتر مدیریت پرستاری دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه   دکتر سیما فیض اله زاده مدیر پرستاری دانشگاهدر خصوص  پروانه صلاحیت حر فه ای ، شرایط آموزش کمک پرستاران یکساله، فرم مصوب پرستاران به ارائه توضیحات پرداخت.
همچنین در این نشست رییس سازمان نظام پرستاری استان البرز و رییس دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد، اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و نظام پرستاری استان البرز وکارشناسان مدیریت پرستاری  حضور داشتند.


                                            

نسخه قابل چاپ
يكشنبه 27 آبان 1397   04:02:23