اخبار
  در راستای گسترش فعالیت های حوزه مدیریت پرستاری دانشگاه ، نشست مدیریت پرستاری و بازدید از فعالیتهای انجام شده در حیطه اخلاق حر فه ای پرستاری توسط خانم فریبا رسان نژاد کارشناس مسئول مدیریت پرستاری از مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی  در تاریخ97/05/27 انجام گرفت.
عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ
سه‌شنبه 6 فروردين 1398   06:25:21