مطالب آموزشی
 
 کارگاههای آموزشی 
عنوان برنامه آموزشی فایل عنوان برنامه آموزشی فایل
پمفلت آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر
بسته خدمتی نوزاد سالم . مژده مدیریت شوک
زایمان فیزیولوژیک مدرس خانم دکترمحمودی kmc
فیلم آموزشی احیاء نوزاد4 کارگاه شیرمادر
فیلم آموزشی احیاء نوزاد2 فیلم آموزشی احیا نوزاد 3
استانداردهای مامایی فیلم آموزشی احیاء نوزاد 1
راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد موربیدیتی شدید مادری
تست تشخیصی سریع HIV راهنمای کاهش مرگ - ده توصیه ملی
pmtct - بخش اول PMTC بخش دوم
نرم افزار خود مراقبتی فایل آموزشی اعتبار بخشی نشست کشوری قم
انواع خود مراقبتی برنامه ملی خودمراقبتی
برنامه جامع تحول حوزه بهداشت 10 گام
برای اجرای
برنامه ارتقا سلامت در محل کار
استرس محیط کار راهنمای خودمراقبتی
راهنمای تکمیل فرم بررسی عوارض دوران بارداری و زایمان موربیدیتی شدید مادری
ضرورت ثبت موربیدیتی شدید مادری کارگاه موربیدیتی های شدید مادری
راهنمای دسترسی به فرم عوارض شدید بارداری و زایمان  بر روی سامانه ایمان راهنمای دسترسی به فرم گزارش فوری عوارض شدید بارداری و زایمان  بر روی سامانه ایمان
morbidity form morbidity slides
BIRTH HORMONES موربیدیتی های شدید مادری 95
درد زایمان دیس توشی وپوزیشن
وضعیت های مختلف لیبر تکلیک های تنفسی
مزایای زایمان طبیعی نسبت به سزارین مدیریت ذهن و آرامسازی
تکریم مادر باردار2 پمفلت تکریم مادر باردار3
کلاس های آمادگی برای زایمان تکریم مادر باردار1
مراقبت های آغوشی نوزادان در حال تهویه کمکی -مزایای زایمان طبیعی نسبت به سزارین
-کلاس های آمادگی برای زایمان
- تکریم مادر باردار

 
راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده ورزش در بارداری
مراقبت های پس از زایمان جزوه ورزش ها
بهداشت روان تغذیه در بارداری و شیردهی
اختلالات روانی پس از زایمان برنامه کشوری مادر ایمن
غربالگری سرطان پستان زایمان فیزیولوژیک آموزش پزشکی
دستورالعمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری ،زایمان و پس از زایمان فایل وزارت ترومبوآمبولی
مطالب آموزشی کارگاه شیر مادر غربالگری سرطان
فایل آموزشی ارزیابی سلامت جنین فایل آموزشی فوریت ها و اورژانس های مامایی
مطالب آموزشی کارگاه نوزاد سالم مطالب آموزشی کارگاه فیزیولوژیک
مطالب آموزشی کارگاه ارزیابی سلامت جنین1395 CPR in Parturients
آموزش های دوران بارداری Crisis in pregnancy and Managements
خونریزی های زایمان Obstetric Disorders in the icu
مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر MASSIVE TRANSFUSION
تدوین برنامه عملیاتی PTE in pregnancy
مراقبت آغوشی مادرانه مرگ مادری
مراقبت از نوزاد سالم KMC
بیماریهای قلبی در مامایی premature neonate feeding
دیابت در بارداری1 روش تحقیق در مامایی
دیابت در بارداری2 کارگاه مدیریت درد
کارگاه روش تحقیق
اختلالات فشارخون در حاملگی
برگزاری کارگاه حاملگی های نابجا مراقبت های مراحل اول ودوم و سوم و چهارم و پس از زایمان تا ترخیص
سئوالات Pretest وPosttestسمینار بحران های مامایی و چگونگی اداره آن pregnancy
 
 

سه‌شنبه 6 فروردين 1398   06:46:27