اخبار
برگزاری نشست رابطین اخلاق پرستاری با مدیریت پرستاری دانشگاه
در این جلسه ابتدا رسان نژاد کارشناس مسئول مدیریت پرستاری دانشگاه  گزارشی از اقدامات انجام گرفته در حیطه اخلاق را ارائه نمودند سپس جلسه آموزشی با موضوع شرافت و درستکاری توسط خانم شیری عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی تدریس گردید.


پرستاران بزرگ‌ترین گروه ارائه‌کننده خدمت در سیستم درمانی بوده و تأثیر به سزایی بر کیفیت مراقبت‌های بهداشتی ـ درمانی داشته و رعایت موازین اخلاقی عامل مؤثر برای بهترشدن عملکرد پرستار در ارائه مراقبت با کیفیت خواهد بود.
 * راهنماهای اخلاقی در بخش پرستار و جامعه عبارتند از:
1-    در جهت ارتقای سلامت جامعه، پیشگیری از بیماری ها، اعاده سلامت و کاهش درد و رنج، کوشش کند و آن را رسالت اصلی خود بداند.
2-      مراقبت پرستاری را صرفنظر از نژاد، ملیت، مذهب، فرهنگ، جنس، سن، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، مسائل سیاسی، بیماری جسمی یا روحی-روانی یا هر عامل دیگری ارائه دهد و در جهت حذف بی عدالتی و نابرابری در جامعه بکوشد.
 3-       مراقبت های پرستاری را  با رعایت  احترام به حقوق انسانی و تا حد امكان با در نظر گرفتن ارزش ها، آداب و رسوم اجتماعی، فرهنگی و اعتقادات دینی مددجو/بیمار ارائه دهد.
4-       به جامعه در زمینه های ارتقای سلامتی و  پیشگیری از بیماری ها آموزش دهد و این را از مهمترین مسئولیت های خود بداند.  مراقبت پرستاری و آموزش استاندارد باید متناسب با فرهنگ، باورها، ارزش‌ها و نیازهای افراد ارائه شود.
 5-       به چالش ها و مسائل اخلاقی در محیط جامعه و محیط کار که قداست حرفه پرستاری را مخدوش می كند توجه و حساسیت داشته، در مواقع لازم راه حل و پاسخ مناسب را پیشنهاد دهد.
 6-       ضمن همکاری و هماهنگی با سایر افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی جهت برطرف کردن نیازهای اجتماعی و رفع مسایل اخلاقی مطرح در حیطه مراقبت های سلامت تلاش كند.
 7-       به گروه ها و افراد آسیب پذیر از قبیل کودکان، سالمندان، افراد دچار ناتوانی و معلولیت های جسمی، بیماران روانی و مانند آن ها توجه ویژه کند.
 8-      ضمن توجه به سلامت در سطح محلی، در راستای حصول اهداف سلامت در سطح ملی و جهانی نیز تلاش و همکاری كند.
 9-      در بحران ها و حوادث طبیعی همچون جنگ، زلزله، سیل، همه گیری بیماری ها و مانند آن ها مسئولیت ها و وظایف خود را‌ با درنظر گرفتن احتیاطات لازم انجام دهد.

نسخه قابل چاپ
شنبه 3 فروردين 1398   15:38:38